Tương đen Phở

Pickled soybean sauce for “Pho”

520g

Nước tương Chinsu

Chinsu Soy Sauce

250ml

Chinsu Soy Sauce With Garlic & Chili

250ml

Nước tương Tam Thái Tử

Tam Thai Tu Soy Sauce

650ml

Nước tương thanh dịu Maggi

MAGGI Barbeque Soy Sauce

700ml

MAGGI Concentrate Soy Sauce

700ml

Dầu hào Maggi

MAGGI Oyster oil

530g