Trà sữa matcha Daneday

Matcha Milk Tea Powder

200g

Hồng trà sữa Daneday

Black Milk Tea Powder

200g

Trà sữa trân châu đường đen Yoki

Yoki Black Sugar Bubble Milk Tea

400g

Trân châu đường đen Yoki

Yoki Black Sugar Bubble

300g

Trà sữa matcha Yoki

Yoki Matcha White Bubble Milk Tea

400g

Trân châu thủy tinh Yoki

Yoki White Bubble

300g

Trà sữa trân châu Hillway

Hillway Bubble Milk Tea

416g

Hillway Mango Bubble Milk Tea

230g